INTERNATIONAL FACULTIES

JPEF-2019

Dr.Gary Kilov
(Australia)
Dr.Pratik Choudhary
(United Kingdom)
Dr.Santhosh Koshy
(USA)
Dr.Hossam Arafa Ghazi
(Egypt)
Dr.Raveendran A.V
(Oman)
Dr.Parameswaran Ramakrishnan
(USA)

JPEF-2018

Dr.John Pickup
(UK)
Dr.Richard Donnelly
(UK)
Dr.Robert Vigersky
(USA)
Dr.Sunder Mudaliar
(USA)

JPEF-2017


Dr.Satish Garg
(USA)
Dr.Roger Chen
(Australia)
Dr.Reinhard Becker
(Germany)

JPEF-2016


Dr. Lone P. Christensen
(Denmark)
Dr.Ali_Siyan
(Maldives)

JPEF-2015


Dr. Atul_Kalhan
(UK)
Dr. Hari Parameswaran
(USA)
Dr. Sen Devaduthan
(UK)

JPEF-2014


Dr. Wasim Hanif
(UK)

JPEF-2013


Dr.Ketan Dhatariya
(UK)